1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

TopCut s.r.o., 47 044 02 Chorváty ,IČO46805168 , DIČ2023585421, IČ DPHSK2023585421, Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.30481/V

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK od 08.01.2018 do 30.12.2018 (ďalej len "doba konania súťaže").

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Registráciou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bez výhrad dodržiavať. Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov (ďalej len "údaje") do databázy spoločnosti TopCut (ďalej len "správca") a s ich následným spracovaním prostredníctvom iného spracovateľa určeného správcom na marketingové účely. Správca spracováva údaje na účely ponuky výrobkov a služieb vrátane zasielania informácií o prebiehajúcich akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a to na dobu neurčitú, t. j. do odvolania súhlasu na adrese správcu. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11 ods. 1 a že bol poučený podľa ust. § 21 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z ., t. j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže účastník obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka bezplatne ich meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovanými službami.

4. Ďalšie ustanovenia

Po dobu trvania súťaže je zriadená mailová infolinka sutaz@topcut.biz, na ktorú je možné sa obrátiť s prípadnými otázkami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá. Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo výmeny výhier za výhry, ktoré sú zodpovedajúcou náhradou, a to bez udania dôvodu. Vymáhanie účasti v súťaži či súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto uskutočnené zverejnením na internetovej stránke https://www.topcut.biz/sutaz/. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodu. Usporiadateľ ani organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa či organizátora, ako sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ ani organizátor nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose údajov elektronickými prostriedkami. Usporiadateľ ani organizátor nenesú zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú v súvislosti s používaním výhier. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať ak nebude pre daný prípad dohodnuté inak. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo meniť podmienky a lehoty odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.